FAQ - Často kladené otázky

Výkaz sa vypĺňa za predchádzajúci školský rok, preto sú v registri škôl iba školy, ktoré vykonávali činnosť v predchádzajúcom šk. roku. Povinnosť vyplniť výkaz 3-01P alebo 4-01P majú aj zrušené školy. Ak sa škola spojila s inou školou, výkaz vypĺňajú za predchádzajúci školský rok samostatne, akoby spojené neboli. Na protokole možno použiť novú pečiatku spojenej školy
Kliknite na text „Nevyplnený” pri danom výkaze, príp. použite dvojklik ľavým tlačidlom myšky na riadok s výkazom
Pravdepodobne ide o zlú komunikáciu aplikácie s prehliadačom. Odporúčame Vám použiť iný internetový prehliadač, prípadne iný počítač.
Do systému sa môže prihlásiť iba jeden užívateľ za danú školu a po 2 hodinách práce v aplikácii je automaticky odhlásený. Potom je možné prihlásiť sa znova.
Otvorte daný výkaz, ktorý je prázdny (kliknutím na text „Nevyplnený”). Kliknite na tlačidlo „Uložiť výkaz”. Zobrazí sa žltá chyba a možnosť výberu z dôvodov, prečo je výkaz prázdny, príp. Možnosť vlastného vysvetlenia. Po napísaní komentára kliknite opäť na tlačidlo “Uložiť výkaz”.
Automatická kontrola zistila v zadaných údajoch nezrovnalosti, ktoré treba objasniť v žltom rámčeku výberom z ponúknutých možností alebo vlastným komentárom a následne možno vyplnený výkaz uložiť a odoslať.
Výkaz uložíte kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ a odošlete kliknutím na zelené tlačidlo „Vytlačiť“. Vygeneruje sa dokument vo formáte PDF, ktorý sa zároveň vytlačí v papierovej forme.
Ak je výkaz v stave Vypĺňa sa alebo Čaká na schválenie, výkaz môžete ešte upraviť. Na úspešné zapísanie všetkých zmien v systéme je potrebné, aby ste výkaz vždy po vykonaní úprav uložili a odoslali („Uložiť“ a „Vytlačiť“). Ak je výkaz v stave Schválený, je potrebné kontaktovať príslušný OŠ OÚ, aby výkaz odomkli a sprístupnili na úpravy. Po odomknutí a opravení výkazu treba nový protokol znova vytlačiť / vygenerovať PDF, podpísať a poslať na OÚ v sídle kraja.
Ak ste na škole nemali záznamy o šikanovaní, druhý oddiel môže ostať prázdny, nie je nutné ho ani otvárať. Ak ste už vyplnili prvý oddiel, môžete pokračovať vytlačením protokolu. Počas tlače sa ešte zobrazí modálne okno s upozornením, že druhý oddiel je prázdny / obsahuje nulové údaje. Ak má ostať prázdny, môžete prácu s výkazmi ukončiť vytlačením / vygenerovaním PDF súboru.
Ak škola nemala záznam o šikanovaní a otvorili ste výkaz II. oddielu, zobrazí sa jeho stav, že výkaz „Obsahuje nulové údaje”. Ďalej môžete pokračovať vo vypĺňaní ostatných výkazov alebo v tlači.
Druhý oddiel sa nachádza na poslednej strane (ak má škola iba 1 výkaz, môže to byť aj prvá strana) tesne pod veľkou tabuľkou posledného výkazu.
V zahajovacom výkaze sa tieto údaje nezbierajú, a preto nie je možné ich načítať.
Vygenerovaný súbor PDF treba vytlačiť, podpísať, opečiatkovať a potom doručiť (poštou alebo osobne) na príslušný OŠ OÚ v sídle kraja. OŠ OÚ na základe vyplnených údajov výkaz schváli, alebo zamietne.

Časté chyby pri vypĺňaní výkazov 3-01P a 4-01P

Školy, ktoré uviedli žiakov hodnotených slovným komentárom v riadku 0112/5 často zabúdajú uviesť počet dievčat hodnotených slovným komentárom v 0112/6 a 0112/13, príp. počet Zdravotne znevýhodnených žiakov hodnotených slovným komentárom v 0112/14.
Oddiel 2 zahŕňa aj žiakov špeciálnych tried. Vypĺňa sa pre celú školu spolu.
Vyplnia sa len žiaci so zdravotným znevýhodnením podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. § 2, k.
Intelektové nadanie sa nepovažuje za zdravotné znevýhodnenie. Aj žiak s intelektovým nadaním však môže mať súčasne zdravotné znevýhodnenie, vtedy sa v stĺpci 14 uvedie.

Ak ste predsa odpoveď na vašu otázku nenašli, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.